Privacyreglement

Privacyregelement FBA Adviesgroep

FBA Adviesgroep B.V.
Burgemeester Brokxlaan 12
5041 SB Tilburg

E-mail: info@fba-adviesgroep.nl

Inleiding
Dit privacyreglement dient voor FBA Adviesgroep B.V. en de aan haar verbonden vennoten als basis voor hoe men omgaat met de privacy en gegevensverwerking van haar cliënten. Dit reglement voldoet aan de wettelijke eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens hieraan stelt.

Artikel 1. Algemene Begripsbepalingen

1.1.Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna:” AVG”) daaraan toekent.

1.2. Persoonsgegevens:
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

1.3. Verwerking van persoonsgegevens:
Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als mede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

1.4. Verantwoordelijke:
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FBA Adviesgroep B.V. namens wie al dan niet tezamen met anderen, ter verwezenlijking van haar doelstelling verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt.

1.5. Verwerker:
Degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

1.6 Gebruiker van persoonsgegevens:
Degene die als adviseur of anderszins geautoriseerd is door of namens de Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken.

1.7 Betrokkene:
Degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

1.8 Opdrachtgever:
Een natuurlijke of rechtspersoon die aan de Verantwoordelijke een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

1.9 Derden:
Ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verantwoordelijke, de Gebruiker of enig ander persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke of namens de Verwerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.

1.10 Toestemming van de Betrokkene:
Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de Betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 2 Reikwijdte

2.1. Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten door of namens de Verantwoordelijke.

Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens

3.1. De Verantwoordelijke verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen:
– Bbz-haalbaarheidsonderzoeken
– Bbz-voortgangsonderzoeken
– Bbz-vervolgonderzoeken
– Managementbegeleiding
– Adviestraject budgetbeheer
– Ioaz-onderzoeken
– Onderzoeken aflossingscapaciteit
– Vaststellingsberekeningen

3.2. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens

4.1. De Verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement.

4.2. De Verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technisch en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

4.3. Persoonsgegevens worden verwerkt indien en voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is, of in het kader van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Verantwoordelijke in het kader van de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan de Verantwoordelijke onderworpen is.

Artikel 5. Toegang tot de persoonsgegevens

5.1. Uitsluitend Gebruikers van persoonsgegevens hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.

5.2. Iedere Gebruiker van persoonsgegevens heeft een strikte geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang kennis neemt.

5.3. Derden hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en zijn op gelijke wijze als de Gebruikers van de persoonsgegevens gehouden aan de geheimhoudingsplicht en de inhoud van dit reglement.

Artikel 6. Beveiliging van persoonsgegevens

6.1. Door de Verantwoordelijke wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe worden de persoonsgegevens op adequate wijze beveiligd.

6.2 De Verantwoordelijke ziet er op toe dat beveiligingsvoorschriften voor de persoonsgegevens worden opgesteld en nageleefd.

Artikel 7. Verstrekking van persoonsgegevens

7.1. Tenzij dat noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift dan wel ter uitvoering van een overeenkomst in het kader van een al dan niet wettelijke verplichting, is voor verstrekking van persoonsgegevens aan Derden de voorafgaande toestemming nodig van de Betrokkene.

7.2. De Verantwoordelijke kan in het kader van een wettelijke verplichting, verplicht zijn gegevens van de Betrokkene aan Derden te verstrekken. Voor deze verstrekking is geen toestemming vereist van Betrokkene. Het terugmelden van persoonsgegevens door of namens de Verantwoordelijke aan de opdrachtgever is toegestaan voor zover het persoonsgegevens betreft welke een rechtstreeks verband houden met het doel en/of de door Opdrachtgever aan de Verantwoordelijke verstrekte opdracht.

Artikel 8. Inzage van opgenomen gegevens

8.1. De Betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn / haar persoon betrekking hebbende gegevens. De Betrokkene dient daartoe een verzoek in te dienen.

8.2. Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan.

8.3. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan Betrokkene of diens gemachtigde. Betrokkene of diens gemachtigde dienen zich in voorkomende gevallen te kunnen legitimeren en/of hun bevoegdheid aan te tonen

8.4. De Verantwoordelijke kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de Betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Artikel 9. Aanvulling, correctie of verwijderen van opgenomen gegevens

9.1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door of namens de Betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

9.2. Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet terzake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de Betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de Verantwoordelijke waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. De Verantwoordelijke beslist niet voordat de Gebruiker dan wel de Bewerker die de gegevens heeft verzameld of diens opvolger of waarnemer, is gehoord.

9.3. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de Verantwoordelijke de Betrokkene schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een weigering is altijd met redenen omkleed.

9.4. Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

9.5. De Verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

9.6. In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van Betrokkene de gegevens zijn verwijderd.

Artikel 10. Recht op verzet

10.1. Indien gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen de Verantwoordelijke of een Derden en de Betrokkene met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen, moet Betrokkene uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor deze verwerking. De Betrokkene kan hiertegen bij de Verantwoordelijke te allen tijde kosteloos verzet aantekenen.

10.2. De Verantwoordelijke zal in het geval van verzet maatregelen treffen om deze vorm van verwerking direct te beëindigen.

Artikel 11. Bewaartermijnen

11.1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

11.2. Tenzij anders wordt bepaald eindigt de bewaartermijn na maximaal twee jaar na het laatste contact door of namens de Verantwoordelijke met de Betrokkene.

11.3. Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de Betrokkenen terug te herleiden persoonsgegevens maximaal twee jaar na de overeengekomen beëindiging van de begeleiding van de Betrokkene verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven zeven jaar bewaard.

Artikel 12. Klachten

12.1. Indien de Betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden na¬geleefd en/of indien Betrokkene meent andere redenen tot klagen te hebben, dient hij zich te wenden tot de Verantwoordelijke.

12.2.De Verantwoordelijke zal de klacht conform het Klachtenreglement van de Verantwoordelijke in behandeling nemen.