Klachtenreglement

FBA Adviesgroep streeft iedere dag naar de best mogelijke ondersteuning. Dit doen onze adviseurs met veel passie en enthousiasme. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, dan vind je hieronder onze klachtenprocedure.

Artikel 1 Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. FBA Adviesgroep BV, gevestigd Burgemeester Brokxlaan 12, 5041SB TIlburg, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 51274450;
b. klacht: iedere uiting van ongenoegen over (een gedraging, handeling of nalaten door) (een medewerker van) FBA Adviesgroep BV;
c. medewerker: een ieder die werkzaamheden verricht voor FBA Adviesgroep BV, ongeacht of hij of zij in dienst is van FBA Adviesgroep BV of ingehuurd;
d. ontvanger: een medewerker van FBA Adviesgroep BV die de klacht in ontvangst neemt;
e. klager: diegene die een klacht indient.

Artikel 2 Klachtrecht
1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop FBA Adviesgroep BV zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij FBA Adviesgroep BV;
2. Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van FBA Adviesgroep BV, wordt aangemerkt als een gedraging van FBA Adviesgroep BV.

Artikel 3 Behoorlijke behandeling
FBA Adviesgroep BV draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen.

Artikel 4 Indienen van een klacht
1. De klager dient de klacht bij voorkeur schriftelijk in bij de directie van FBA Adviesgroep BV; Dit kan via een e-mail naar info@fba-adviesgroep.nl of via het contactformulier op de website www.fba-adviesgroep.nl;
2. Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan klager een afschrift ontvangt;
3. De klacht bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
4. Indien de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling;
5. FBA Adviesgroep BV kan besluiten een schriftelijke klacht niet te behandelen, hiervan wordt de klager op de hoogte gesteld met vermelding van de reden.

Artikel 5 Interventie
1. Zodra FBA Adviesgroep BV naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement voor de desbetreffende klacht;
2. Aan de klager wordt op verzoek schriftelijk medegedeeld dat FBA Adviesgroep BV ervan uitgaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld;
3. Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn klacht, zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging
1. FBA Adviesgroep BV bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen zeven werkdagen.
2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
a. de afhandelingstermijn;
b. de verdere procedure;
c. de contactpersoon;

Artikel 7 Onpartijdige klachtenbehandelaar
1. De behandeling van de klacht geschiedt door P.M.G. van Helden, directeur van FBA Adviesgroep BV tenzij:
a. P.M.G. van Helden zelf onderwerp is van de klacht;
b. P.M.G. van Helden de behandeling niet kan of wenst uit te voeren.
2. Indien lid 1 van toepassing is, wordt de behandeling van de klacht overgedragen aan de directie die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.

Artikel 8 Niet verplicht in behandeling nemen
1. FBA Adviesgroep BV is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld, anders dan onder toepassing van artikel 6, eerste en tweede lid;
b. die langer dan één jaar vóór indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
c. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie onderworpen is dan wel onderworpen is geweest;
d. zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
Artikel 9 Toezendingsplicht beklaagde
Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10 Hoorplicht
1. FBA Adviesgroep BV stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord;
2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord;
3. Van het horen wordt een verslag gemaakt;
4. Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden.

Artikel 11 Afhandelingstermijn
1. FBA Adviesgroep BV handelt de klacht af binnen twee weken na ontvangst. Mocht er zich een reden voordoen die een afwikkeling van de klacht binnen deze termijn onmogelijk maakt dan geldt lid twee van dit artikel;
2. FBA Adviesgroep BV kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 12 Afhandeling
1. FBA Adviesgroep BV stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt;
2. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van FBA Adviesgroep BV kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Artikel 13 Verantwoordingsinformatie
FBA Adviesgroep BV draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten.

Artikel 14 Overgangsbepalingen
1. Een klacht die na de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend, wordt, ook als de gedraging waarop zij betrekking heeft daarvoor heeft plaatsgevonden, met inachtneming van dit reglement behandeld;
2. Een klacht die vóór de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend, wordt, voor zover mogelijk, met inachtneming van dit reglement behandeld.

Artikel 15 Citeertitel, inwerkingtreding
1. Dit reglement wordt aangehaald als: Klachtenreglement FBA Adviesgroep BV;
2. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 september 2022.
FBA Adviesgroep BV
Tilburg, 2022

Digitaal je klacht indienen

De schriftelijk onderbouwde klacht kan via onderstaand formulier opgestuurd worden.

Het is ook mogelijk om je klacht per post te sturen naar ons hoofdkantoor. Klik hier voor de papieren versie.